• 1397/2/23

      9:18:13

    این روزها پارکهای شهر شده جولانگاه تازه به دوران رسیدهای نو کیسه که تجدد را با فخرفروشی با سگی در پارکی سپری می کنند وای بر ما ما را چه می شود