• 1396/7/18

      10:54:36

    برجام برای مابازنشستگان چه کرده است برنج پاکستانی راقبلا چهل هزارتومان می خریدم حالا هفتادهزارتومان می خریم