• 1396/9/16

      9:49:21

    خدایی مسولین اینقدر بی عرضه هستند که بچه ها با سیم بکسل از رودخانه رد بشند برای مدرسه رفتن بد شما فقط شعار الکی میدین؟؟!!