• 1397/4/19

      11:20:20

    مشکل مملکت ما همین است که هرکسی بدون تخصص وارد کار میشود که غیراز خرابکاری چیز دیگری ندارد بیایید بجای تملق هر کاری را به کاردانش بسپاریم.