• 1397/7/15

      10:6:7

    عده ای سودجو با عوض کردن کیسه های حبوباتهای ارز دولتی آنها را به افغانستان صادر وعملا یارانه دولتی را به جیب بیگانگان واریز می کنند