• 1397/2/19

      9:7:49

    ما مدام از گردشگری میگوییم ولی باید اول امنیت شهرها را برقرار کنیم تا گردشگر خارجی اطمینان کند برای سفر با خیال راحت - از دولت قبل ناامنی بود باید اول امنیت شهرهای بزرگ را برقرار کنیم.