• 1396/11/7

      10:20:57

    اگر مسئولین سه ماه با این شرایط و درآمد و حقوق های چندر غاز مردم زندگی کنند متوجه عدالت و بی توجهی به حقوق عمومی این مردم شریف و صبور خواهند شد.