• 1397/2/23

      9:16:20

    خداکند آنطور که مسولان بی خیال خارج شدن آمریکا اربرجام هستند بی خیال قیمت ها دربازار نباشند دستمال کاغذی 10تایی قبلابوده ده هزار تومان دیشب گرفتم به همان قیمت اما ازنظر وزن وحجم نصف شده است دقیقا بعد ازبرجام