• 1396/10/21

      10:23:21

    کودکان سرمایه های کشور هستند ، اشیا و اجسام خریداری شده و تصاحب شده نیستن ک هر طور هوسشون ایجاد کنه بخان باهاشون رفتار کنن و لازمه قوانین جاری مملکت درین باره اصلاح شه .