• 1397/8/9

      14:5:26

    لطفا دکتر ومتخصص های خوب وکاربلد دربیمارستان ها تخصیص بدهید شهرهای کوچک باکمبود دکتر ومتخصص مواجهه هستند وازامکانات پیشرفته ترکم تری برخوردار هستند لطفامسولان محترم رسیدگی کنند