• 1397/8/26

      11:39:45

    دراینکه تحریم هادراقتصادکشور خصوصااقتصادکلان نقش دارند،شکی نیست،امامسؤلین ضمن جلوگیری ازرانت خواری وفساداداری نباید بی تدبیری هارابه این مقوله گره بزنند