• 1397/7/9

      11:58:48

    دیشب در بلوار رضا لوازم تحریری تا آخر شب باز بود و خانمی میگفت با لیست های بلند مدارس به بالا کم مانده سکته کنیم ! وگفت دخترش در رشته گرافیک است وحدود یک میلیون خرید داره از کجا بیاریم!