• 1397/4/11

      11:57:1

    در حالیکه استان خراسان رضوی بحران تامین آب آشامیدنی دارد. چرا کشت محصولات پرمصرف آب در بخش کشاورزی در استان ممنوع نمی شود؟