• 1397/7/9

      11:54:16

    با سلام شما را چه شده چرا به درد دل این مردم زجر کشیده گوش نمیدهید و آن را منعکس نمیکنید موج گرانی بیداد میکند و مضاف بر آن افزایش چند برابری قبض برق که نفس کشیدن را بر این مردم نجیب سخت کرده است