• 1396/11/17

      10:48:59

    وقتی پوشش هنرمندان خانم جشنواره فجر رو دیدم پیش پسرم کلی خجالت کشیدم. جشنواره رو با شوی لباس اشتباه گرفته اند. خدایا چه افراد بی جنبه ای شده اندالگوی جوانان ما؟! بخداپوشش خانم ها در خارج از این زن های به اصطلاح مسلمان بهتره؟ !