• 1397/3/6

      11:28:5

    در جواب آقایی که رفته ۲۰۰ملیون به پدیده داده داداش از کجا آوردی دادی به پدیده از همون جا بخور امثال شما هستن که ما کارگران و کارمندان پدیده بیکار شدیم تو گوشت و زولبیا نداری بخوری ما نون شب نداریم .