• 1396/10/21

      10:28:50

    فکر کنم با این شرایط مالباختگان موسسات مالی جرات اعتراض ندارن.